Algemene voorwaarden

De hieronder genoemde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en offertes ter zake van de door ABCDT Rijbewijskeuringen verleende diensten dan wel geleverde producten, tenzij hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken.

1. Elke overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

2. Betalingen van de keuringen vindt plaats uitsluitend plaats contant aan de arts tenzij anders overeengekomen.

3.  ABCDT Rijbewijskeuringen hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Bij niet tijdig betalen van de keuringen op rekening, is de opdrachtgever van rechtswegen in verzuim. Vanaf de factuurdatum is dan een rente van 1,5% per maand of per gedeelte daarvan verschuldigd. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 45,- . Bij niet tijdige betaling is ABCDT Rijbewijskeuringen voorts gerechtigd tenminste € 12,50 administratiekosten in rekening te brengen.

4. ABCDT Rijbewijskeuringen behoudt zich het recht voor haar dienstverlening per direct te staken wanneer niet tijdig door de opdrachtgever aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan of zich andere conflictsituaties voordoen.

5. ABCDT Rijbewijskeuringen kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor, noch verplicht worden tot vergoeding van schade van welke aard ook, ontstaan aan onder haar beheer gegeven goederen of als gevolg van het niet tijdig of niet behoorlijk verzenden, ontvangen, doorgeven, weergeven en uitvoeren van de verleende diensten.

6. ABCDT Rijbewijskeuringen is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Deze wijzigingen op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. ABCDT Rijbewijskeuringen zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

7. Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden in eerste instantie door partijen in onderling overleg opgelost. Wanneer dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde gerechtelijke macht in regio Rotterdam. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

ABCDT Rijbewijskeuringen is een onderdeel van Action Call Marketing.

Contact

ABCDT Rijbewijskeuringen (Onderdeel van Action Call Marketing) 0186-850100 of voor Anders Verzuim-
management :
088-4722000
info@abcdt-rijbewijskeuringen